W tym roku Zadanie składało się z 3 zasadniczych modułów:
– dokumentacji „domów pomorskich” (założenie bazy adresowej zabytkowych „domów pomorskich” z dokumentacją fotograficzną aktualnego stanu zachowania tego typu obiektów),
– popularyzacji „domu pomorskiego” jako artefaktu kulturowego o charakterystycznej estetyce i historii,
– promocji wolontariatu dla zabytków poprzez uspołecznienie ochrony dziedzictwa kulturowego.
1. Inauguracja zadania została realizowana w Muzeum Ziemi Puckiej 27 lipca 2019 r.  z udziałem mediów, które zostały poinformowane o wartości dziedzictwa kulturowego objętego zadaniem i celach zadania „Wolontariat dla DOMU POMORSKIEGO”. Koordynator zaprezentował tematyczną prezentację multimedialną; recepcja gości zakończyła się poczęstunkiem. Został otwarty nabór do projektu uczestników i wolontariuszy, zaprezentowano plakaty promujące zadanie. Grafik zaprezentował obowiązującą identyfikację wizualną projektu; pomieszczenia, w których realizowane było zadanie zostały oznakowane logami zgodnie z umową z NID.
2. Przygotowanie wolontariuszy-młodzieży do współpracy w zespole inwentaryzatorskim nastąpiło poprzez szkolenie wolontariuszy podczas zorganizowanych w Muzeum Ziemi Puckiej w dn. 06.09.2019 warsztatów dla młodzieży i innych zainteresowanych w zakresie cech formalnych „domów pomorskich”, zasad sporządzania dokumentacji zabytkoznawczej, warsztatów z zakresu fotografii dokumentacyjnej. 07.09.2019 w Parku Kulturowym OSADA ŁOWCÓW FOK w Rzucewie kontynuowany był program szkoleniowy i panel dyskusyjny;
3. Inwentaryzacja adresowa DOMÓW POMORSKICH była realizowana przez zespoły inwentaryzatorskie. Ostateczne opracowanie kart adresowych wykonał historyk sztuki. Profesjonaliści pouczyli wolontariuszy i fotografików o zasadach zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o zasadach postępowania w obiektach zabytkowych. Dokumentacja adresowa zabytków została zrealizowana w formie adnotacji z autopsji i weryfikacji danych w elektronicznym systemie informacji przestrzennej. Wewnętrzna weryfikacja sporządzonej inwentaryzacji dotycząca
nazewnictwa/terminologii, datowania, adresu, poprawności dokumentacji foto., realizowana była przez historyka sztuki nie należącego do zespołu opracowującego daną kartę inwentaryzacyjną. Karty adresowe sporządzone zgodnie z instrukcją NID w 3 egz. wydrukowane i w zapisie cyfrowym, zostały przekazane: 1. egz. NID, 2. egz. Pomorski WKZ, 3. egz. gmina, w której położony jest zabytek; ponadto w dokumentacji TUMP oraz NID Oddział w Gdańsku pozostanie baza adresowa DOMÓW POMORSKICH w zapisie cyfrowym.
4. W ramach promocji zadania i popularyzacji wolontariatu dla zabytków jako formy uspołeczniania zadań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego zrealizowany został PANEL DYSKUSYJNY w dn. 07.09.2019 w ramach EDD ‚2019 w Parku Kulturowym w Rzucewie oraz w 17.10.2019 na konferencji z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w Jastarni – uczestnicy projektu wypracowali postulaty dotyczące społecznej ochrony zabytków ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego fenomenu „domu pomorskiego”.
5. Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego ‚2019 w Parku Kulturowym OSADA ŁOWCÓW FOK w Rzucewie została przeprowadzona promocja zadania. Odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Wolontariat dla DOMU POMORSKIEGO”; wystawa w październiku 2019 przeniesiona została do Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie jako dopełnienie powiatowych i gminnych imprez kulturalnych.
6. We współpracy z gminną instytucją kultury w ramach festiwalu kultury szkolnej zorganizowany został konkurs fotograficzny dla młodzieży nt. „domu pomorskiego”, z wernisażem prac i galą konkursową (03.06.2019 TUMP przyznał nagrody i dyplomy oznaczone logami zadania pt. „Wolontariat dla DOMU POMORSKIEGO”).
7. Wyprodukowany został informator pt. „Chrońmy DOM POMORSKI” w nakładzie1000 egz. Informator zawiera fotografie dokumentacyjne DOMÓW POMORSKICH, tekst wprowadzający nt. architektury ceglanej XIX/XX w. na Pomorzu, tekst o zasadach konserwatorskich w zakresie remontów i rewitalizacji DOMU POMORSKIEGO, informację o realizacji zadania w ramach projektu „Wspólnie dla dziedzictwa”; informator kolportowany w gminach na Pomorzu i starostwie powiatu puckiego w budynkach administracji samorządowej, w gminnych i szkolnych bibliotekach na terenie powiatu puckiego i dla właścicieli „domów pomorskich” na terenie północnych Kaszub oraz dla PWKZ i NID spotkał się z bardzo dużym zainteresowanie i był b. dobrze oceniany pod względem merytorycznym.
8. Wyprodukowano: notesy i kalendarze planszowe z informacją o zrealizowanym zadaniu pt. „Wolontariat dla DOMU POMORSKIEGO”, kolportowane w jako materiał promocyjny zadania cieszyły się z bardzo dużym zainteresowanie i były b. dobrze oceniane pod względem merytorycznym..
9. Zakończenie zadania zostało zrealizowane w formie konferencji z udziałem lokalnych polityków (m.in. radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, Wicestarosta Pucki, Wójt Gminy Puck, wiceburmistrz Pucka), społeczników i mediów (Radio KASZEBE, Twoja Telewizja Morska, portale kaszuby24 i nadmorski24). Zebranym zaprezentował prezentację multimedialną nt. podsumowania zadania i osiągniętych efektów, zgromadzonych poinformowane o wartości dziedzictwa kulturowego objętego zadaniem i zrealizowanych celach zadania „Wolontariat dla DOMU POMORSKIEGO. Na konferencji zaprezentowano efekty tj. karty adresowe zabytków, materiały promocyjne, informatory oraz wystawę fotograficzną i komunikat końcowy konkursu fotograficznego. Wolontariusze otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w zadaniu; recepcja gości zakończyła się lunchem i swobodnymi rozmowami nt. wartości zrealizowanego zadania.
PODZIEL SIĘ