Statut

S T A T U T  TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA PUCKA

 

ROZDZIAŁ I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Towarzystwo nosi nazwę: Towarzystwo Upiększania Miasta i zwane jest w dalszej części Statutu Towarzystwem.
 • 2. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20/89, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 • 3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Puck.
 • 4. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 5. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.
 • 6. Towarzystwo posługuje się okrągłą pieczątką (wzór pieczątki stanowi załącznik Nr 1 do Statutu ).
 • 7. Statut Towarzystwa obowiązuje wszystkich jego członków.
 • 8. Zmiana Statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności połowy uprawnionych członków Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY REALIZACJI

 • 9. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw i dążeń sprzyjających zachowaniu unikatowego charakteru miasta Pucka, jego przyrody i tradycji oraz pożyteczne upiększanie miasta szczególnie przez ład, porządek i jego estetykę.
 • 10. CELEM TOWARZYSTWA JEST:

uczestniczenie w programowaniu strategii rozwoju miasta,

pobudzanie twórczej inicjatywy społecznej do uczestniczenia w rozwoju miasta,

współdziałanie z organizacjami społecznymi i gospodarczymi w ich działalności na rzecz rozwoju miasta,

oddziaływanie na wszechstronny rozwój kultury w mieście,

popularyzowanie dziejów Pucka jego tradycji i przyrody,

sprawowanie dobrowolnego mecenatu mad pucką twórczością literacką,        plastyczno-muzyczną, teatralną, twórców ludowych, ułatwianie inicjatyw i publikacji wydawniczych twórcom kultury,

popularyzowanie tematyki morskiej w szczególności Zatoki Puckiej, popieranie ruchu turystycznego i wycieczkowego,

wspieranie inicjatyw organów samorządowych w zakresie harmonijnego i zgodnego z charakterem środowiska przyrodniczego rozwoju miasta Pucka,

współorganizowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i jego racjonalnego kształtowania,

kształtowanie właściwego stosunku mieszkańców miasta i turystów do środowiska naturalnego.

 • 11. TOWARZYSTWO REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

wyrażanie swojej opinii w sprawach dotyczących rozwoju miasta,

podejmowanie z inicjatywy własnej uchwał w sprawach związanych z celami Towarzystwa i przekazywanie ich właściwym adresatom,

udział w opiniowaniu planu zagospodarowania przestrzennego miasta i inicjowanie jego w przypadkach koniecznych,

organizowanie lub współorganizowanie imprez nawiązujących do puckich tradycji,

organizowanie przedsięwzięć służących poprawie warunków sanitarnych i estetycznych za terenie miasta,

organizowanie konsultacji społecznej propozycji dotyczących zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych, i kulturalnych mieszkańców,

prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalna, rekreacyjną i towarzyską,

współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie celów Towarzystwa,

współpracę z istniejącymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,

prowadzenie działalności informacyjnej, w tym także z wykorzystaniem środków masowego przekazu i komunikowania się,

inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie czasopism, książek i materiałów audiowizualnych dotyczących problemów miasta, organizowanie sympozjów, zjazdów itp.

inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Towarzystwa.

 • 12. 1. W realizacji powyższych celów Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 1. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudnić pracowników

 

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 13. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

członków zwyczajnych

członków wspierających

członków honorowych

członków zagranicznych

 • 14. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych.
 • 15. 1. Założyciele Towarzystwa stają się członkami zwyczajnymi z chwilą jego zarejestrowania.
 1. Członkostwo zwyczajne Towarzystwa nabywa się przez złożenie pisemnej deklaracji o przestąpieniu do Towarzystwa.
 2. Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Towarzystwa, w formie uchwały, zwykłą większością głosów.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia pisemnej deklaracji.
 4. O uchwale, o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu 2-ch tygodni od dnia jej powzięcia.
 5. Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka zwyczajnego zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 • 16. 1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która deklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe albo w inny sposób będzie wspierać Towarzystwo.
 1. Decyzję o przyjęciu na członka wspierającego podejmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie złożonej pisemnej deklaracji, w formie uchwały zwykłą większością głosów.
 • 17. 1.Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się w realizacji celów Towarzystwa.
 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a nadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.
 • 18. Członkiem zagranicznym Towarzystwa może być osoba fizyczna i osoba prawna nie posiadająca obywatelstwa polskiego, wyrażająca chęć przynależności do Towarzystwa i działa zgodnie z celami i zasadami statutowymi.
 • 19. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do:

czynnego udziału w pracach Towarzystwa,

regularnego płacenia składek,

zabiegania o dobre imię Towarzystwa,

przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

 • 20. Członkowie Towarzystwa mają prawo uczestniczyć we wszelkiego rodzaju pracach Towarzystwa i Walnych Zebraniach Członków oraz zabierać głos we wszystkich omawianych sprawach.
 • 21. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

czynnego udziału we wszystkich zebraniach i imprezach Towarzystwa,

posiadania legitymacji Towarzystwa i noszenia jego odznaki,

korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd  Towarzystwa,

proponowania Zarządowi kandydatów na członków honorowych Towarzystwa,

nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Towarzystwo stawia do dyspozycji swoich członków,

korzystania z innych przywilejów, jakie stwarza członkostwo w Towarzystwie,

nadto członkowie mają prawo do czynnego i biernego udziału w wyborach Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

 • 22. 1. Utrata członkostwa w Towarzystwie następuje na skutek:

dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego w formie pisemnej,

wykluczenia członka przez Zarząd za działalność sprzeczną za Statutem i uchwałami Towarzystwa,

niepłacenia składek przez okres jednego roku,

utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa,

Wykreślenie członków z listy członków Towarzystwa następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykreślenia, członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.

Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE TOWARZYSTWA

 • 23. Władzami Towarzystwa są:

Walne Zebranie Członków

Zarząd

Komisja Rewizyjna

 • 24. 1. Członkami władz Towarzystwa – Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być tylko jego członkowie zwyczajni i honorowi.
 1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej tego samego Towarzystwa.
 • 25. 1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 1. Odwołanie członka z w/w władz następuje również w głosowaniu tajnym.
 • 26. 1. Wybrani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów nie mniej jednak, niż połowę ogólnej liczby głosów ważnie oddanych.
 1. Jeżeli w skutek uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, a ilość przekracza liczbę członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej określonych w Statucie, przeprowadza się głosowanie dodatkowe.
 2. W/w określonym przypadku do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa zostaje wybrany kandydat, który w głosowaniu dodatkowym uzyskał największą ilość głosów ważnie oddanych.
 • 27. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa może zostać odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów ważnie oddanych.
 • 28. 1. W przypadku ustąpienia bądź odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa przed upływem kadencji, skład osobowy uzupełnia się spośród tych kandydatów, którzy w ostatnich wyborach do wymienionych władz uzyskali kolejno największą liczbę głosów, ale nie zostali wybrani w ich skład z braku miejsc.
 1. Uzupełnienie liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa nie może przekraczać 1/3 liczby Statutowo wybranego ich składu osobowego.
 • 29. Posiedzenia wszystkich władz Towarzystwa są protokołowane.

 

I-WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 • 30. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 • 31. 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd oraz:

na żądanie Komisji Rewizyjnej

na pisemny wniosek 1/3 liczby uprawnionych członków Towarzystwa.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego odbycia, a Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 • 32. 1. W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa uczestniczą członkowie zwyczajni i członkowie honorowi, każdy z jednym głosem stanowiącym.
 1. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie i zaproszeni goście.
 • 33. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

ustalanie programu działania Towarzystwa,

rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

udzielanie absolutorium Zarządowi,

wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków, Zarząd i Komisję Rewizyjną Towarzystwa,

uchwalanie zmian Statutu,

ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Towarzystwa,

podejmowanie uchwał o wysokości składki członkowskiej,

nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

 • 34. 1. O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, Zarząd powiadamia swych członków pisemnie na 14 dni przed ustalonym terminem Zebrania.
 1. Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes.
 2. Walne Zebranie Członków wybiera spośród uczestniczących w Zebraniu członków zwyczajnych i honorowych Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 • 35. 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne jeżeli zostało ono zwołane zgodnie ze Statutem i uczestniczy w nim w 1-szym terminie co najmniej połową członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa.
 1. Walne Zebranie Członków organizowane w 2-gim terminie może podejmować uchwały – bez względu na liczbę obecnych członków – tylko w sytuacji jeżeli zwołane w 1-szym terminie Zebranie nie doszło do skutku z braku dostatecznej frekwencji, oraz jeżeli w zawiadomieniu o Zebraniu podano jego drugi termin.
 2. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w zawiadomieniu.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego w I terminie zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Towarzystwa.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego w II terminie na skutek nie odbycia się Zebrania w I terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków Towarzystwa.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów w obecności połowy uprawnionych członków Towarzystwa.
 6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
 7. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie większości obecnych uprawnionych członków na Walnym Zebraniu Członków.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków obowiązują wszystkich członków Towarzystwa.
 9. Szczegółowe zasady i tryb obradowania Walnego Zebrania Członków określa jego Regulamin.

 

II-ZARZĄD TOWARZYSTWA

 • 36. 1. Zarząd składa się z 7 do 15 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat.
 1. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą:

Prezes Zarządu

2-ch Wiceprezesów

Sekretarz

Skarbnik

oraz 2 do 10 członków

 1. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 • 37. Do zadań Zarządu Towarzystwa należy:

kierowanie działalnością Towarzystwa między Walnymi Zebraniami Członków zgodnie z jego uchwałami,

reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

zwoływanie Walnego Zebrania Członków i składanie sprawozdań ze swojej działalności,

uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa,

zarządzanie majątkiem Towarzystwa, w tym: przyjmowanie darowizn, zapisów oraz dotacji i wpływów z ofiarności publicznej,

wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,

przyjmowanie nowych członków.

 • 38. 1. Uchwały Zarządu Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa, przy obecności co najmniej połowy składu osobowego członków Zarządu.
 1. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa.
 • 39. Posiedzenie Zarządu Towarzystwa odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na trzy miesiące.
 • 40. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.

 

III-KOMISJA REWIZYJNA

 • 41. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat.
 1. W skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa wchodzą:

Przewodniczący Komisji

Sekretarz

Oraz 1 do 3 członków

 1. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 • 42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

kontrolowanie bieżącej pracy Towarzystwa co najmniej raz w roku,

przedstawianie Zarządowi wniosków i zaleceń pokontrolnych,

przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK TOWARZYSTWA

 • 43. Źródłami tworzenia majątku Towarzystwa są:

składki członkowskie,

dotacje i subwencje,

darowizny,  zapisy i spadki,

wpływy z działalności statutowej,

wpływy z ofiarności publicznej,

dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo.

 • 44. Zarząd może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane środki finansowe.
 • 45. W imieniu Towarzystwa dokumenty majątkowe i finansowe podpisują dwie osoby: Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Wiceprezes i osoba upoważniona przez Zarząd. Pozostałe dokumenty mogą podpisywać inni członkowie Zarządu zgodnie z podziałem obowiązków w Zarządzie.

 

ROZDZIAŁ VI. ZMIANA STATUTU TOWARZYSTWA

 • 46. 1. Statut może być zmieniony wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian zasadniczych celów Towarzystwa.

 

ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

 • 47. 1. Towarzystw rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz cel, na który przeznacza majątek Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 48. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają postanowienia ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
 • 49. Niniejszy Statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim Towarzystwa w Pucku w dniu 15 maja 1998 r.

 

 

PODZIEL SIĘ