Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka za 2015 rok

W dniu 1 stycznia 2015 r. Towarzystwo liczyło 51 członków zwyczajnych, 5 członków honorowych i jednego członka wspierającego; 31 grudnia 2015 r. TUMP liczył: 53 członków zwyczajnych, 6 członków honorowych (tytuł honorowego członka TUMP przyznano ustępującemu Prezesowi dr. Janowi P. Dettlaff) i jednego członka wspierającego. W roku sprawozdawczym do TUMP przyjęto 3 członków (Danuta Grądzka, Krystyna Kuik, Barbara Lesner), 1 członek TUMP zrezygnował: Izabela Grzejdziak.

22 lutego 2015 roku nastąpiła zmiana kadencji władz TUMP; Prezes dr Jan P. Dettlaff, po przepracowaniu 2 kadencji, nie wyraził zgody na kandydowanie na kolejną kadencję (uchwałą Walnego Zebrania Członków TUMP został obdarzony godnością Honorowego Członka TUMP), prezesem została wybrana dr Danuta Dettlaff. Do Zarządu na kadencję 2015-2019 zostali wybrani: Danuta Turczyńska v-ce prezes, prof. Daniel Duda v-ce prezes, dr Jan P. Dettlaff sekretarz, Agnieszka Pietrzak skarbnik, członkowie: Alicja Miernecka-Rohde i Adam Zażembłowski. Nowy Zarząd przeprowadził procedurę zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W 2015 roku Zarząd TUMP odbył 4 posiedzenia, zorganizował 1 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Członków TUMP (22.02.2015), 1 zebranie merytoryczne: w sprawie zamierzeń na najbliższy czas z dyrektorem MOKSiR panem Januszem Klimczukiem i burmistrz Miasta Pucka panią Hanną Pruchniewską (28.03.2015 r.); 9 spotkań towarzyskich: spotkanie świąteczno-noworoczne TUMP (06.01.2015), z okazji 95.rocznicy zaślubin Polski z morzem w puckim Ratuszu wystawę pokonkursową i galę Konkursu poetyckiego i plastycznego Puck, miasto z morza…(08.02.2015) i wernisaż wystawy malarstwa Aleksandry Krause w Bibliotece Publicznej w Pucku (09.02.2015), promocja albumu Pt. Ecclesia murata juste magnitudinis tituli ss Petri et Pauli… Fara w Pucku z udziałem ks. prof. Jana Perszona i koncertem Chóru św. Cecylii (02.03.2015); wernisaż wystawy fotograficznej Rafała Grądzkiego pt. Istambuł osobisty (03.07.2015); wernisaż malarstwa Aleksandry Krause we współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (08.09.2015), we współpracy z panią Krystyną Buczkowską wernisaż 12 Międzynarodowych Spotkań Artystycznych (11.09.2015);  wystawa fotograficzna, zwiedzanie Fary i popis Aleksandra Przeradowskiego z okazji sesji ENERGIA KULTURY (17.10.2015), Gala 12.Puckiego Salonu Artystycznego Puck nad Małym Morzem (11.11.2015) z wystawą monograficzną w Muzeum Ziemi Puckiej. Przedstawiciele TUMP uczestniczyli w wystawach i inicjatywach Muzeum Ziemi Puckiej oraz Biblioteki Publicznej w Pucku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, w gdyńskich obchodach Polskiego Towarzystwa Nautologicznego upamiętniających Mariusza Zaruskiego i uroczystościach szkolnych.

W życiu społecznym miasta: tradycyjnie za wyniki w nauce i aktywność na rzecz miasta Pucka na koniec roku szkolnego 2014/2015 Prezes TUMP przekazał uczniom puckich szkół atrakcyjne nagrody książkowe (6 egz. Albumu Fara w Pucku wyd. 2015: Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, Niepubliczne Gimnazjum, Gimnazjum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące).

Realizując cele statutowe w zakresie rozwoju miasta TUMP uczestniczył w 3 spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez Burmistrza Miasta Pucka w sprawie programu rewitalizacji Pucka oraz strategii rozwoju miasta – opracował pisemne uwagi do programów i uczestniczył w dyskusjach panelowych. Stanowisko TUMP było zbieżne z zastrzeżeniami muzealników i przewodników odnośnie potrzeby podnoszenia wartości urbanistycznej i architektonicznej kolejnych obszarów miasta (z rekonstrukcją i rewitalizacją zamku) zamiast ingerencji w niedawno rewitalizowaną płaszczyznę Rynku. Wskazaliśmy na konieczność wykreowania unikatowego produktu turystycznego np. strefy wód solankowych, zamiast działań wirtualnych.

Działając na rzecz promocji Pucka poprzez utrwalanie wątków historii Pucka Zarząd kontynuował działania celem promowania w naszym mieście miejsca pamięci ks. prof. A. Lipniunasa (spotkanie okolicznościowe 28.03.2015). Członkowie TUMP (D. Dettlaff, J.P. Dettlaff) we współpracy z proboszczem puckiej Fary ks. Jerzym Kuncą  sfinalizowali publikację albumową Pt. Ecclesia murata juste magnitudinis tituli ss Petri et Pauli… Fara w Pucku; pozyskano wsparcie finansowe dla książki m.in. z Fundacji PGE – Energia z serca  i Lokalnej Grupy Rybackiej, Puckiej Gospodarki Komunalnej SP z o.o., Gminy Puck; bez zaangażowania naszego Towarzystwa publikacja niemiałaby szansy na realizację – 33 egzemplarze pozyskane na rzecz TUMP zostały wykorzystane jako podziękowanie dla sponsorów, promocyjnie dla mediów, na nagrody dla uczniów w konkursach, dla oficjalnych gości gali konkursowej i sesji ENERGIA KULTURY.

Realizując zadania w zakresie upowszechniania kultury Zarząd TUMP zorganizował 12. Pucki Salon Artystyczny pt. Puck nad Małym Morzem. Pozyskane w ramach dofinansowania środki finansowe z budżetu Miasta Puck (dofinansowanie z Miasta Puck 1500,- zł) oraz środki własne i partnera projektu Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck umożliwiły realizację salonu z udziałem 24 twórców, z wydaniem katalogu oraz recepcją gości podczas uroczystej Gali w Muzeum Ziemi Puckiej  oddział Kamienica w Pucku. Udział prestiżowych uczestników i gości zapewniły szeroką promocję projektu i naszego Towarzystwa (w dokumentacji TUMP sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykonania projektu). We współpracy z TUMP pani Krystyna Buczkowska zorganizowała 12. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne z udziałem 14 twórców z Polski, Rosji, Białorusi, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji (w dokumentacji TUMP sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykonania projektu; pozyskane na ten cel środki 8 tys. Z Miasta Puck, 5 tys. Ze Starostwa Powiatowego, 3 tys. sponsorzy i wpłaty uczestników zostały w całości wykorzystane, środków własnych TUMP nie angażował w to zadanie, natomiast wspomogliśmy organizację przedsięwzięcia pracą naszych członków, poligrafię materiałów promocyjnych i księgowość).

Z okazji 95.rocznivy zaślubin Polski z morzem TUMP z inicjatywy Pani Hanna Grapp  przygotowaliśmy konkurs poetycko-plastyczny dla dzieci i młodzieży, pod patronatem Burmistrza Pucka i Pomorskiego Kuratora Oświaty. Jury (D. Dettlaff, H. Grapp, L. Śliwiński, F. Meina) dokonało oceny prac 69 prac, które zostały nagrodzone podczas Gali Konkursu 8 lutego 2015 r. Przygotowano katalog wszystkich prac konkursowych (proj. J.P.Dettlaff) oraz wystawę pokonkursową w puckim Ratuszu.

Dużym wysiłkiem organizacyjnym dla TUMP była realizacja sesji ENERGIA KULTURY. Interdyscyplinarna sesja na temat potencjału dziedzictwa kulturowego północnych Kaszub oraz perspektyw promocji walorów turystycznych regionu skupiła naukowców z różnych ośrodków akademickich Polski. 16.10.2015 odbyło się study tour (6-godzinny objazd naukowy) ziemi puckiej z udziałem 10 prelegentów, na trasie: Puck, Żarnowiec, Starzyno, Mechowo , Swarzewo , Jastarnia, Puck. Dyskusja prowadzona przy obiektach pozwoliła na wyselekcjonowanie kolejnych tematów badawczych np. haft pomorski, tkaniny importowane w zbiorach benedyktynek żarnowieckich, dzieła warsztatów cysterskich i gdańskich na ziemi puckiej, mecenat i fundacje rodów pomorskich, złotnictwo pomorskie: motywy zdobnicze, warsztaty, fundatorzy, itp. 17.10.2015 została zrealizowana w puckim ratuszu konferencja, zakończona zwiedzaniem puckiej Fary z koncertem kameralnym w kaplicy Wejherów oraz wystawa fotograficzna Pt. Energia Kultury – nowożytność.

PROGRAM KONFERENCJI: godz. 10.oo – 12.30 Przewodniczący sesji przedpołudniowej: prof. Daniel Duda (AMW Gdynia); dr hab. Irena Rolska (prof. KUL), Kulturowe związki Gdańska z ziemia lubelską w XVI i XVII wieku; dr hab. Agnieszka Bender (prof. UKSW), Gdańsk, jako ośrodek importu kurdybanów do Rzeczypospolitej; dr hab. Stefan Ciara (prof. UW), Gospodarcze podstawy artystycznego mecenatu Wejherów; prof. Andrzej Groth (UG), XVIII-wieczne karczmy wiejskie na ziemi puckiej;

godz. 12.30 – 13.3o lunch w Restauracji Pod Lwem (w 2015 r. rewitalizowana XVIII-wieczna kamienica); w Ratuszu wernisaż wystawy fotograficznej prezentującej najwybitniejsze dzieła sztuki nowożytnej na ziemi puckiej;

godz. 13.3o – 15.30 Przewodniczący sesji popołudniowej: prof. Andrzej Groth (UG); dr hab. Piotr Semków (prof. AMW), Znaczenie dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki; dr hab. Piotr Maniurka (prof. UO), św. Anny Samotrzeć na ziemi puckiej; dr Jan P. Dettlaff (TUMP), Pokrywa cyborium ze Starzyna, dzieło złotnika gdańskiego Andrzeja I Mackensena; dr Danuta Dettlaff (TUMP), Hermana Hana obraz św. Trójcy w Jastarni; mgr Adam Zażembłowski (Powiat Pucki), Rola samorządu terytorialnego we wsparciu kultury i turystyki

godz. 15.45 – 16.30 wspólne zwiedzanie puckiej Fary z popisem wokalnym kontratenora Aleksandra Przeradowskiego w Kaplicy Wejherów

Materiały z sesji zostały opublikowane w Zeszytach Gminy Puck nr 9/2016. Na zadanie pozyskano grant ze Starostwa Powiatowego w Pucku (1 500,- zł), sponsorów (8 tys. Fundacja KGHM Polska Miedź, PGK Sp z o.o., Cukiernia Hintzke, POD ZŁOTYM LWEM) oraz partnerów: Wójt Gminy Puck, Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck, Burmistrz Miasta Puck, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów współfinansujących zadanie (pełne sprawozdanie i rozliczenie finansowe w dokumentacji TUMP).

Zarząd TUMP w grudniu 2015 roku opracował wnioski grantowe na 2016 r.: do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: WOLONTARIAT dla Zabytków (w trakcie procedury); do województwa pomorskiego: WOLONTARIAT dla Zabytków i Sesja ENERGIA KULTURY (w trakcie procedury); do Starostwa Powiatowego: Sesja ENERGIA KULTURY i Pucki Salon Artystyczny (przyznano 1000,-zł); do Gminy Miasta Puck: Sesja ENERGIA KULTURY i Pucki Salon Artystyczny (przyznano 2000,-zł).

Osobne podziękowanie kieruje Zarząd TUMP do Wójta Gminy Puck pana Tadeusza Puszkarczuka i dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck dr. Jana P. Dettlaff za wsparcie wszystkich naszych inicjatyw i działań zapleczem merytoryczno-technicznym i finansowaniem części podejmowanych inicjatyw.

Wdzięczność za współpracę Zarząd TUMP wyraża wobec ks. prałata Jerzego Kuncy, który umożliwił nam realizację inicjatyw związanych z promocją zabytków Pucka i wykorzystanie infrastruktury parafialnej; wsparcie Księdza Proboszcza podnosi prestiż naszego Stowarzyszenia.

Pan Mirosław Radomski przekazał do Narodowego Muzeum Morskiego zestaw antykwarycznych dokumentów marynistycznych, podkreślając działalność z ramienia TUMP. Członkowie TUMP (m.in. Henryk Wysocki, Danuta Turczyńska, Werner Grabe, Zygmunt Kiedrowicz) podejmowali interwencje u Burmistrza Miasta Pucka i w różnych agendach Urzędu Miasta w sprawach porządkowych w Pucku.

Zarząd wyraża podziękowanie członkom TUMP, którzy włączają się we wspólne inicjatywy społeczne, zwłaszcza Panu Adamowi Zażembłowskiemu za współpracę naszego Towarzystwa ze Starostwem Powiatowym i panu Ludwikowi Śliwińskiemu za bieżące konsultacje programowe. Księgowość TUMP prowadziła pani Agnieszka Pietrzak – za sumienną i coraz bardziej rozbudowaną pracę z zakresu rachunkowości i kadrowym (ZUS + Urząd Skarbowy) serdecznie dziękujemy. W 2015 roku spotkania TUMP miały nie tylko wymiar merytoryczny, ale były także interesującymi okazjami do integracji Członków. Dziękujemy Członkom TUMP, którzy nasze spotkania wzbogacili poczęstunkiem przygotowywanym z własnej inicjatywy (państwo Grabe, państwo Duda, państwo Ratajczak, pani Turczyńska, pani Irzykowska, pani Lezner, pani dyrektor biblioteki Alicja Miernecka).

Zarząd TUMP wyraża podziękowanie za regulowanie składek członkowskich. Jesteśmy usatysfakcjonowani coraz większą identyfikacją członków i sympatyków TUMP z celami naszego Towarzystwa oraz pozytywnym odbiorem naszych inicjatyw.

Puck, 02.03.2016 r.

prezes

TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA PUCKA

dr Danuta Dettlaff

PODZIEL SIĘ