Projekt ma na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na walory kulturowe „domu pomorskiego”, wzbudzenie potrzeby zachowania tego fenomenu kulturowego i wzmocnienie społecznej opieki nad zabytkami kaszubskiej Nordy.

Projekt obejmuje następujące moduły:

 1. warsztaty dla wolontariuszy w formie obozu szkoleniowego z wykładami i warsztatami z zakresu:
 • teoria ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • charakterystyka dziedzictwa kulturowego kaszubskiej Nordy
 • zasady inwentaryzacji zabytków nieruchomych
 • inwentaryzacja „domu pomorskiego” na terenie powiatu puckiego – study tour
 1. moduł podsumowujący efekty obozu szkoleniowego:
 • wystawa fotograficzna opracowana na podstawie zdjęć wykonanych przez wolontariuszy
 • folder pt. „Chrońmy DOM POMORSKI na kaszubskiej Nordzie”
 • konferencja pt. „Nasze dziedzictwo. Chrońmy DOM POMORSKI na kaszubskiej Nordzie”

III. Całość zadania udokumentowana multimedialnie poprzez promocję projektu:

 • dostęp do materiałów końcowych w formie elektronicznej na nowo/założonym portalu poświęconym ochronie „domu pomorskiego”
 • patronat medialny regionalnych portali internetowych, rozgłośni radiowych i prasy

Przewidywane  rezultaty realizacji projektu:

 • zorganizowany obóz wolontariacki dla młodzieży
 • aktywizacjawolontariuszy opieki nad zabytkami;projekt wyłoni grupę 14 wolontariuszy przeszkolonych w zakresie podstawowej opieki nad zabytkami,możliwych do zagospodarowania w inicjatywach na rzecz dziedzictwa kulturowego Pomorza
 • wykorzystanie wiedzy profesjonalistów do promocji wolontariatu na rzecz zabytków kaszubskiej Nordy
 • popularyzacja idei ochrony miejscowego dziedzictwa kulturowego; konferencja podniesie poziom wiedzy z zakresu ochrony zabytków we wszystkich 7 gminach powiatu puckiego służb samorządowych, miłośników kultury oraz dzieci i młodzieży
 • dokumentacja lokalnych zabytków; wystawa fotograficzna będzie wydarzeniem kulturalnym promującym twórczość młodzieży/wolontariuszy i tematykę ochrony zabytków Pomorza; folder pozostanie trwałą dokumentacją stanu „domu pomorskiego”
 • powiększenie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego
 • popularyzacja pojęcia „dom pomorski” przyczyni się do identyfikacji grupy zabytków charakterystycznych dla Pomorza i ich ochrony;strona internetowa umożliwi szerszą identyfikację artefaktów w typie „domu pomorskiego”

 

Na terenie północnych Kaszub jest to pierwsza inicjatywa społeczna w zakresie ochrony zabytków, która inicjuje kolejne działania w zakresie społecznego ruchu opieki nad dziedzictwem kulturowym Pomorza.

eo.